Towarzystwo Miłosników Maciejowic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

O nas

Email PDF

Czym jest TMM?

 

 

Mioników Maciejowic powstao w 1969 r. z inicjatywy Pk. Stefana Roli, Marii Zofii Kowalewskiej i Leszka Marka Krzeniaka. Od pocztku gównym celem bya popularyzacja tradycji kociuszkowskiej, ale take dziaanie na rzecz rozwoju lokalnej spoecznoci. Dziaacze stowarzyszenie w wikszoci pochodz z tych stron, ale chodzi nam o cel jak najbardziej ogólny. Kierujemy nasz przekaz do wszystkich Polaków. Historia splota Maciejowice z wanymi zdarzeniami historycznymi. Nie chodzi jednak tylko o to, by upamitnia dawne dzieje, choby najznamienitsze. Uwaamy, e jest w tych wydarzeniach pewien uniwersalny sens, który warto pozna.

Z drugiej strony okres bitwy pod Maciejowicami, to niesamowicie interesujcy czas z punktu widzenia historycznego. Do dzi niewiele wiemy o tamtych wydarzeniach. Kadego roku dowiadujemy si czego nowego o tamtej epoce. Cigle te poznajemy prawd o tamtych dniach, gdy w padzierniku 1794 roku spotkay si dwie wrogie armie.

Istnieje wiele sporów dotyczcych tej tradycji oraz nawet samego Kociuszki. Chcemy jak najlepiej pozna dzieje, by móc ocenia przeszo i myle racjonalnie o przyszoci. Chcemy, by wanie podstaw do tego bya tradycja - ale tradycja kociuszkowca traktowana jako ywy element. Chcemy by nie tylko nie zgina, ale by staa si wielk inspiracj. Uwaamy, e Maciejowice nie s tylko symbolem ostatniego etapu powstania kociuszkowskiego, okazj do refleksji i zadumy, lecz równie ywym miejscem, w którym lekcje historii odbywaj si w piknych planerach. Kadego dnia obserwujemy jak tradycja korzystnie wpywa na rzeczywisto. Inspiruje wiele dziaa gospodarczych. To dziki niej wadzom lokalnym udaje si niejednokrotnie uzyska fundusze dla poprawy stanu miejscowoci i lepszego ycia mieszkaców. Tradycja zachca te coraz wiksze rzesze turystów do odwiedzenia tego miejsca. Imprezy, wzbogacone o coraz nowe propozycje, skaniaj, by co roku jesieni, w padzierniku uda si do Maciejowic.

Informacje dodatkowe

Towarzystwo Mioników Maciejowic jest stowarzyszeniem non-profit. Dziaamy jedynie dziki yczliwoci naszych czonków.

 

 Pracami TMM kieruje zarzd w skadzie:

 Leszek Marek Krzeniak - prezes (tel. 022-625-49-77)

 Andrzej Nakonieczny - v-ce prezes

 Grzegorz Filipowicz - sekretarz

 Zofia Kurek - skarbnki  (0604-413-301)

 Stanisaw Krzeniak - czonek zarzdu.

Wycig ze statutu: 


Celem Towarzystwa jest denie do kulturalnej, spoecznej i politycznej oraz gospodarczej aktywizacji Maciejowic i regionu, pielgnacja tradycji patriotycznych i regionalnych, popularyzacja historii i pamitek oraz wystawienie pomnika T. Kociuszki w Maciejowicach.

 

§ 5.

Cele swoje Towarzystwo realizowa bdzie przez:

a)    zbieranie i przechowywanie dokumentów dotyczcych przeszoci i historii Maciejowic oraz bitwy pod Maciejowicami,

b)  opracowanie monografii Maciejowic, gromadzenie pamitek historycznych i muzealnych Maciejowic oraz po T. Kociuszce,

c)      organizowanie odczytów, sesji, pogadanek, wieczorów dyskusyjnych oraz spotka z mieszkacami miejscowoci i okolic celem popularyzacji wiedzy o historycznych Maciejowicach i regionie,

d)    spoeczna opieka nad zabytkami historii i kultury polskiej znajdujcymi si w rejonie oraz w samych Maciejowicach,

e)   udzia czonków Towarzystwa w rozwoju kulturalno-spoecznym i polityczno-gospodarczym Maciejowic,

f)     dooenie stara o podniesienie rangi Maciejowic. Na bazie rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i politycznego przywrócenia im praw miejskich, utraconych za udzia obywateli w powstaniach wolnociowych,

g)    czynny udzia Towarzystwa w staraniach o estetyczny wygld i czysto Maciejowic

h)     wspópraca z zakadami pracy, instytucjami oraz organizacjami noszcymi imi Tadeusza Kociuszki.

Najwaniejsze publikacje PFK

1. Zaoenia programowe fundacji.

2. Zygmunt Walker Janke ''Rola artylerii w bitwie pod Maciejowicami''.

3. Marian Marek Drozdowski ''Amerykaskie wtki biografii Tadeusza Kociuszki''.

4. Leonard Ratajczyk ''Bitwa pod Maciejowicami i kocowe dziaania zbrojne w Powstaniu Kociuszkowskim''.

5. Ks. Grzegorz Piramowicz ''Powinnoci nauczyciela''.

6. Marian Marek Drozdowski ''Tradycja kociuszkowska w yciu i twórczoci Ignacego Jana Paderewskiego''.

7. Leonard Ratajczyk ''Udzia Tadeusza Kociuszki w wojnie o niepodlego Stanów Zjednoczonych Ameryki''.

8. Leonard Ratajczyk ''W obronie niepodlegoci Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 Maja''.

9. Marian Marek Drozdowski ''Polskie rodowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.

10. Dorota Piotrowska ''Geograficzne dzieje doliny Wisy koo Maciejowicw ostatnim tysicleciu''.

11. Marian Marek Drozdowski ''Polskie rodowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.

12. Tadeusz Rawski ''Maciejowice 10.X.1794''.

13. Tadeusz Kociuszko ''Wskazania obywatelskie''.

14. ''Trzeci Maj w Warszawie''.

15. Maria Anacka-yjak ''Serce Tadeusza Kociuszki - dzieje relikwii narodowej''.

16. Franciszek Karpiski ''Otó mój dom ubogi... ''.

17. Danuta B. omaczewska ''Serce wydarte z polskiej piersi''.

18. Tadeusz Chudy ''Aby byo janiej...''.

19. Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa ''Damy serca Tadeusza Kociuszki''.

20. Micha Tymowski ''Polskie rodowisko twórcze na emigracji we Francji wrzesie 1939 - czerwiec 1940''.

21. Tadeusz Chrócielewski ''Antenaci''.

22. Ziomek Olszewski Poezje. ale Maciejowickie.

23. XIV Midzynarodowe Sympozjum Kociuszkowskie. Maciejowice 11-12 X 1997.

24. Magda Czardybon ''ycie i dziaalno owiatowa Grzegorza Piramowicza''.

25. Tadeusz Kostecki ''Szkic do dziejów rodu Rokickich''.

26. Henryk Frelek ''Jak rozwijano i pielgnowano tradycje kociuszkowskie na Ziemi Garwoliskiej''.

27. Halina Cieszkowska ''Oni tu yli''.

28. Halina Cieszkowska ''Umiech na barykadzie''.